News

เปิดมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาอาเซียน ผลักดันอัตลักษณ์ชนเผ่า

กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแต่งกายชนเผ่าสวยงาม ก่อนเดินขบวนไปตามถนน เพื่อร่วมงานมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาและประเทศใน AEC ที่จัดภายในศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมทุกชาติพันธุ์ในภาคเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมแลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมต่อกัน ด้านเครือข่ายร่วมกัน โดยงานจัดวันที่ 11-15 กันยายน

ขณะที่ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของชาติพันธุ์ต่างๆ แต่ละชนเผ่ามาจัดแสดงและจำหน่ายให้ผู้ร่วมงานได้ชอปปิ้ง โดยเฉพาะผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ สร้อยเงิน เครื่องเงิน ตุงสวยงาม เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา และการสาธิตการทอผ้า ทำให้ประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์จากเมียนมาและลาวที่เข้าร่วมงานให้ความสนใจอย่างมาก และแต่ละชาติพันธุ์ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของตนเองระหว่างภูมิภาค ถือเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว