News

รายงานพิเศษ : ประมงแปลงใหญ่ ลดต้นทุนแข่งตลาด

ปลากะพงขาว เป็นหนึ่งในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่คนไทยนิยมรับประทานเนื้อปลาที่มีรสชาติดี สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง ทำให้เกษตรกรหันมาสนใจเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น แต่การเลี้ยงปลาสร้างรายได้ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อราคาขาย โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาแบบรายเดี่ยว ถือเป็นช่องโหว่หลัก ที่ส่งผลต่อการแข่งขันในตลาด

กรมประมง แนะหากเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเป็น "ประมงแปลงใหญ่" สร้างจุดแข็งแข่งขันในตลาด และใช้หลักการตลาดนำการผลิต วางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพการเลี้ยงให้เป็นระบบ ที่สำคัญการรวมกลุ่มเลี้ยงปลา จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยง สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ หรือส่งปลาไปยังผู้ค้ารายใหญ่ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง  

การเลี้ยงปลาด้วยระบบแปลงใหญ่ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วยังได้ปลาคุณภาพดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพการแข่งขันในตลาด ก้าวสู่อาชีพประมงยั่งยืนได้ด้วย