ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

เวลา 15.02 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระครูปัญญาวัฒนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน และเจ้าอาวาสวัดมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าถวายพระพุทธรูปและเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ คณะกรรมการวัดฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำคณะข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำผู้แทนศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สมาคมการประมง องค์การสะพานปลา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2561 และปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อสนับสนุนในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในโอกาสนี้ ผู้แทนกองทัพเรือ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก นำคณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบก ในงานกาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน และจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านทหารบก ในงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พันตรี ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร นำคณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอรพรรณ มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตาม พระราชอัธยาศัย

นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสาวสมลักษณ์ วงศ์วิลาศสกุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 10647 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นายสุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง นำคณะกรรมการจัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากค่าสมัคร และจำหน่ายของที่ระลึกหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

อาจารย์หวน สังข์พราหมณ์ และนางสาวภัทธิรา งามสว่าง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ นวดจับเส้นศาสตร์อาจารย์หวน

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน นำคณะผู้บริหารธนาคารฯ และผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงงานฯ ในโอกาสนี้ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันโครงงานฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ผู้บริหารบริษัท ฮาว กรุงเทพ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารฮาว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาลาดินเนอร์ "ฮาว อะวอร์ด 2018" เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

- นางประยงค์ สุทธสุต อาสากาชาด สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่เด็กนักเรียน ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และคณะ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

- คณะสโมสรโรตารี ปทุมวัน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน "ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ รับพลังชีวิตตามสายน้ำ กับ อ.คฑา ชินบัญชร ปีที่ 3" เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน

- คณะผู้บริหารกลุ่มโรงแรมในเครือออนิกส์ ฮอสพิทอลิตี้ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน "อมารี วอเตอร์ เกท วิ่งเที่ยงคืนการกุศล ครั้งที่ 20" สมทบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน