ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน เขตวังทองหลาง และในกรุงเทพมหานคร

เวลา 18.20 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนบดินทรเดชา ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ด้วยทางโรงเรียนตระหนักว่านักเรียนมีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด จึงเริ่มดำเนินโครงการฯ เพื่อรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ทักษะการประกอบอาชีพ จัดกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก อาทิ การจัดสวนแก้ว ออกแบบชุดแฟชั่นโชว์ และทัศนศิลป์ มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียง การร่วมกิจกรรมทำให้สมาชิกคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นเวทีให้สมาชิกได้แสดงความสามารถในสิ่งที่ชอบ ได้ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

สำหรับเขตวังทองหลาง ดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ที่สร้างและพัฒนาเครือข่ายครอบคลุมทั้งในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ปัจจุบันมีชมรมที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2 ชมรม ได้แก่ ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนเทพลีลา ได้เข้าร่วมการประกวดชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในกลุ่มดีเด่นเป็นประจำทุกปี ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง มีโอกาสนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับชมรมทูบี นัมเบอร์วันอื่น ๆ เพื่อพัฒนาชมรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนกรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนให้จัดตั้งชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ปัจจุบัน มีชมรมในชุมชน 173 ชมรม ในสถานศึกษา 475 ชมรม ในสถานประกอบการ 36 ชมรม ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษา 9,690 คน และในเขตวังทองหลาง มีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา 62 คน บังคับบำบัด 88 คน และรายที่ต้องโทษ 7 คน โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว เฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจ เพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม โรงเรียนบดินทรเดชา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 4,365 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด