News

สธ.ช่วยเหลือฟื้นฟูโรงพยาบาลในพื้นที่น้ำท่วมอุบลราชธานี

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 10 เผยสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตอนนี้ ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อย่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ไม่ท่วม แต่ต้องป้องกัน กั้นกระสอบทรายไม่ให้เครื่องมือแพทย์ขนาดใหญ่ที่ขนย้ายยากต้องเสียหาย

อย่างไรก็ตาม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ที่รู้จักกันว่า สถานีอนามัยเดิม ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ได้แก่ รพ.สต.หนองกินเพล ที่อำเภอวารินชำราบ, รพ.สต.ทัพไท อำเภอเมือง, รพ.สต.สร้างแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร, รพ.สต.แก่งโดม, รพ.สต. อำเภอสว่างวีระวงศ์ และ รพ.ท่าบอแบง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุด ระดับน้ำลดลง ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะเร่งเข้าไปฟื้นฟูช่วยเหลือ เพื่อให้กลับมาเปิดบริการได้โดยเร็วที่สุด

ขณะเดียวกัน กรมสุขภาพจิต เผยผลการส่งทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท (MCATT : Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) ไปลงพื้นที่ช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจชาวอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบ เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีกว่า 36,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ และต้องอพยพกว่า 11,000 คน มีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวถึง 58 แห่ง

ผลคัดกรองในภาพรวม พบว่ามีระดับความเครียดมากถึง 177 คน เสี่ยงซึมเศร้า 35 คน และเสี่ยงฆ่าตัวตายอีก 4 คน และมีภาวะเครียด จากเหตุการณ์น้ำท่วมบ้าน ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และข้าวของเครื่องใช้ในบ้านได้รับความเสียหาย

การช่วยเหลือขณะนี้ มีแผนลงพื้นที่ ถ้าเป็นกลุ่มเด็ก จัดให้มีกิจกรรมวาดภาพ และระบายสีคลายเครียด ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ ได้ให้ความรู้สุขภาพจิต วิธีดูแลสุขภาพใจของตัวเอง และคนในครอบครัว รวมถึงจิตแพทย์ได้ให้คำปรึกษา เพื่อให้ปรับตัวก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ จะต้องมีการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิต บ้านที่น้ำท่วมจนอยู่อาศัยไม่ได้ มีเรือกสวนไร่นาเสียหาย ตลอดจน กลุ่มเปราะบาง อย่างเช่น ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล เด็กพิเศษ ผู้พิการ ให้ได้รับการเยียวยาจิตใจ ยิ่งในรายที่มีความเครียด ซึมเศร้า ต้องส่งพบจิตแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน