News

กสศ.จับมือสถาบันอุดมศึกษา 11 สถาบัน นำร่องผลิตและพัฒนา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาร่วมลงนามเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระบุว่า ก่อนหน้านี้ ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. และผู้แทนจาก 6 องค์กร ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาจากสภาพจริง พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการของสถาบันอุดมศึกษาที่สมัครร่วมโครงการทุกแห่งจำนวน 22 สถาบัน รวม 28 หลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง จนได้สถาบันที่ผ่านการพิจารณา ทั้ง 11 แห่งดังกล่าว

ซึ่งหลังจากนี้ก็จะร่วมกันวางแผน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเด็กที่จะเข้ามารับทุน การวางแผนอัตรากำลังครูในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย เพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้งครูรัก(ษ์)ถิ่น ทั้ง 328 อัตรา ใน 4 ปีข้างหน้า