News

จ่อลดราคาก๊าซหุงต้มช่วยผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ต.ค.นี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา แนวทางการให้ความช่วยเหลือภาคครัวเรือน และกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ให้สามารถซื้อก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้ม ราคาถูก หวังบรรเทาภาระค่าครองชีพซึ่งเดิม ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐแตกต่างกัน โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคครัวเรือน ปัจจุบันจะได้รับวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้า ตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดในราคา 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน หรือใช้ 1 ครั้งในช่วงระยะเวลา 3 เดือน โดยได้เริ่มใช้ส่วนลดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา

ส่วนภาคครัวเรือนที่เป็นกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ซึ่งยังไม่ได้เข้าระบบบัตรสวัสดิการฯ แต่ยังคงได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงพลังงานให้สามารถ ซื้อก๊าซหุงต้ม โดย บริษัท ปตท.จะช่วยอุดหนุนส่วนต่าง 2.50 บาทต่อกิโลกรัม ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 75 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่งกลุ่มนี้แม้ว่าระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือจะสิ้นสุดปลายเดือนนี้ แต่ ปตท.จะช่วยแบกรับภาระส่วนต่างดังกล่าวไปอีก 2 เดือน

ด้านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ ได้ลงนามความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัย ประหยัดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติในอนาคต