News

ปล่อยข้าวเหนียวธงฟ้า ล็อตแรกกว่า 2.6 แสนถุง ยอดสั่งซื้อพุ่ง เตือนอย่าซื้อกักตุน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากกรมการค้าภายในได้ปล่อยข้าวเหนียวธงฟ้าบรรจุถุง ล็อตแรกกว่า 260,000 ถุง ขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม รวม 1,000 ตัน ลงพื้นที่ 60 จังหวัด ที่มีการบริโภคข้าวเหนียวจำนวนมาก คาดว่าข้าวเหนียวธงฟ้าจะส่งถึงร้านธงฟ้ากว่า 2,000 ร้านค้า ในอีก 3-4 วัน โดยข้าวเหนียวธงฟ้าล็อตแรก เน้นขายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ จากการประเมินความต้องการข้าวเหนียวธงฟ้าบรรจุถุง ล็อตแรกกว่า 260,000 ถุง อาจไม่เพียงพอ เพราะมียอดสั่งจองข้าวเหนียวธงฟ้าทั่วประเทศเข้ามากว่า 300,000 ถุง ดังนั้นกรมการค้าภายในจะเร่งผลิตข้าวเหนียวธงฟ้าเพิ่มเติม เป็นล็อตที่ 2 อีกไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน แต่จะไม่เร่งผลิตไว้เกินความต้องการ เพราะอาจทำให้ราคาข้าวเหนียวในตลาดตกต่ำลงได้ โดยช่วงเดือนหน้าข้าวเปลือกเหนียวในหลายจังหวัด จะเริ่มเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคาข้าวเหนียวกลับสู่ภาวะปกติ

กรมการค้าภายในจะประเมินสถานการณ์ข้าวเหนียวถุงที่กระจายออกไป ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยคาดว่าปริมาณข้าวเหนียว 3,000 ตัน ที่เตรียมไว้ผลิตข้าวเหนียวธงฟ้าจะเพียงพอต่อความต้องการ ผู้บริโภคจึงไม่ควรซื้อไปกักตุน เพราะเชื่อว่าอีกไม่เกิน 1 เดือน ราคาจะเป็นปกติ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปผลการขายข้าวเหนียวธงฟ้าได้ เพราะอยู่ในช่วงขนส่ง โดยจะเร่งกระจายไปสู่ร้านธงฟ้า

สำหรับการกระจายข้าวเหนียวธงฟ้า คาดว่าล็อตต่อไปจะส่งไปยังห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อข้าวเหนียวธงฟ้าไปบริโภคได้