ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 12.09 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน สภากาชาดไทย ในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่ เจ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาดไทย โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "126 ปี สภากาชาดไทย" ซึ่งจัดแสดงประวัติและภารกิจของสภากาชาดไทย และความสัมพันธ์ระหว่างสภากาชาดไทย และสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

เจ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ ทรงเป็นพระราชธิดาในสุลต่านแห่งเคดาห์ มาเลเซีย และทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยในปี 2552 ทรงได้รับรางวัลเหรียญสรรเสริญด้านสาธารณกุศลจากสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซียด้วย สภากาชาดไทย และสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย เคยเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสภากาชาดไทย อาทิ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย สถานเสาวภา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานยุวกาชาด และสำนักงานจัดหารายได้ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เวลา 15.56 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะทูต และคู่สมรส พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกร้านภริยาทูต ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด