หน่วยราชการเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 14 ก.ย. 2562 เวลา 19:42 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดสุทัศนเทพวราราม

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุคคลสำคัญของแผ่นดิน ที่ปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย ซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดชีวิตได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญา เพื่อถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท และรับใช้ประเทศชาติจนวาระสุดท้าย โดยถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุได้ 99 ปี

Tag : สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ งานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์