News

2 นวัตกรรมใหม่ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วและดินไหล

นายดุสิต สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เปิดเผยถึง การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม "ไม้ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว" บนผิวน้ำ ที่มีความแม่นยำสูง พกพาได้ง่าย มีตัวแสดงผลเป็นหลอดไฟ LED และลำโพง Buzzer ส่งสัญญาณไฟ และเสียงเตือนหากมีกระแสไฟรั่ว ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ ตั้งแต่ระดับที่มนุษย์ยังไม่สามารถรู้สึกได้ หรือประมาณ 2 เมตร จากจุดที่จะมีไฟฟ้ารั่ว

ส่วนนวัตกรรมอีกด้าน คือ "เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในดิน" เป็นการวัดอัตราคงค้างและอัตราการไหลของน้ำในดิน เพื่อประเมินความเสี่ยงของการพังทลายของคันดิน และภูเขา โดยมีเซนเซอร์วัดความชื้นและการไหลของน้ำในดินซึ่งสามารถนำมาใช้เฝ้าระวังภัยที่อาจเสี่ยงกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน