News

คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลลงพื้นที่ชายแดนใต้ย้ำยึดหลักสันติวิธีและความเท่าเทียม

คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล นำโดยพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. เดินทางลงพื้นที่ จว.ปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. โดยได้นำความห่วงใยและคำชื่นชมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และรมว.กห. ที่มีต่อข้าราชการพลเรือน ตำรวจและทหาร ที่ร่วมกันปฎิบัติงานในพื้นที่ ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและอดทน เป็นผลให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยขอให้เน้นการมีส่วนร่วมและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการปฏิบัติงาน

พล.อ.ชัยชาญ ขอให้ทุกส่วนราชการ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”พร้อมทั้งยึดมั่นในนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้วยหลักสันติวิธี  อำนวยความยุติธรรมด้วยการ บังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งขอให้ร่วมกันคงความพยายามหลักในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ ที่มีส่วนสำคัญของเงื่อนไขความเหลื่อมล้ำและปัญหาทางสังคม ขอให้ประสานการมีส่วนร่วมของทุกชุมชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้นำทางศาสนาและผู้นำท้องถิ่น   ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มการเฝ้าระวัง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครือข่ายกล้องวงจรปิดให้มากขึ้น

ส่วนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุข เพื่อให้สามารถเดินหน้าบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับประชาชนระดับพื้นที่อย่างกว้างขวาง ควบคู่กับการขับเคลื่อนเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา, เศรษฐกิจและสังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่โอกาสทางสังคมและการอยู่ดีมีสุข ของประชาชนในพื้นที่ที่ยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง