News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 กันยายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 กันยายน 2562

พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ยังคงมีฝนตกมาก ยกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนลดลง ...