News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจปรับปรุงหอประชุม อ.บางบัวทอง ตอนที่ 2

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน หลังประชาชนตั้งข้อสังเกตหอประชุมอำเภอบางบัวทองปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว จนถึงขณะนี้งานก่อสร้างไม่คืบหน้า เหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่กำกับดูแลเร่งรัดผู้รับจ้าง

ปลัดอำเภอบางบัวทอง ชี้แจง อาคารดังกล่าวเป็นงบประมาณของ อบจ.นนทบุรี ให้อำเภอบางบัวทองใช้งาน แต่ไม่ได้ถ่ายโอนทรัพย์สินนี้ให้อำเภอ จึงไม่สามารถตั้งงบประมาณมาซ่อมแซมได้ โดยอำเภอบางบัวทองก็ได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างล่าช้าเช่นกัน

นายก อบจ.นนทบุรี ชี้แจง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ศูนย์รวมสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง ค่าจ้างกว่า 2,800,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบงานตั้งแต่เดือนมกราคม แต่งานคืบหน้าเพียง 20% ทั้งนี้แจ้งผู้รับจ้างแล้วหลายครั้ง

หลังนายก อบจ.นนทบุรี หารือผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล ผู้รับจ้างรับปากจะปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จได้มาตรฐาน โดยเข้าดำเนินงานอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งหลังปรับปรุงเสร็จ อบจ. นนทบุรี จะถ่ายโอนทรัพย์สินนี้ให้อำเภอบางบัวทองดูแลต่อไปFB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7