องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ที่ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งแม้ขณะนี้บางพื้นที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัย แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และบางพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยกรมฯ ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว มีแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเร่งเติมน้ำให้กับเขื่อน และอ่างเก็บน้ำสำคัญที่มีความต้องการ ด้วยการช่วงชิงสภาพอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในช่วงต้นฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงให้มากที่สุด และจากภาพรวมการปฏิบัติการฝนหลวงป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ ตลอดจนการบรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 15 กันยายน 2562 มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง รวม 18 หน่วยปฏิบัติการ ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง 189 วัน 5,328 เที่ยวบิน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 88.88 มีจังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด

Tag : องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร