สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมเสวนา จับมือร่วมใจต้านภัยทุจริต

กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการสัมมนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เชิญคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ร่วมเสวนาให้ข้อคิด "จับมือร่วมใจต้านภัยทุจริต"

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด จัดทำโครงการนี้ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่อต้านการทุจริต ตามนโยบายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมจำนวนมาก

โครงการนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้เชิญ นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าวช่อง 7HD และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เป็นวิทยากรร่วมกันบรรยายในหัวข้อ "จับมือร่วมใจต้านภัยทุจริต" จึงนำผลงานบางส่วนของคอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง ซึ่งลงพื้นที่ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียนของประชาชน ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่ใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างไม่ถูกต้อง ขาดความโปร่งใสและไม่คุ้มค่า ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาจนสำเร็จ เพราะภารกิจนี้คือ ภารกิจของคนไทยทั้งแผ่นดิน