7 สีช่วยชาวบ้าน

ช่อง 7HD รับโล่สนับสนุนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2562

โครงการ "จิตสำนึกรักเมืองไทย" ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนอายุ 15-25 ปี ที่สนับสนุนงานด้านความมั่นคงของชาติ และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

ในปีนี้เป็นการประกวดโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานในการทำสาธารณประโยชน์ มีเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด 167 โครงการ จาก 52 จังหวัด และผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการชุมนุมสู่ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช, โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวตามรอยพ่อ จังหวัดอำนาจเจริญ, โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเลี้ยงไก่ ด้วยอาหารไก่สูตรเพิ่มความแข็งแรงของแม่ไก่ และสีของไข่แดง จังหวัดลำปาง, โครงการภาษาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี, โครงการระบบเครือข่ายจิตอาสา UNCOMMON UNIQUE จังหวัดอุดรธานี, โครงการเสาหลักนำทางจากยางพารา นวัตกรรมสู่ประโยชน์ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, โครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน จังหวัดพะเยา โครงการร่วมแรง รวมหลอด รักษาแผลกดทับ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง จ.อุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้ พลเอก วิชัย แชจอหอ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานองค์กรที่มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ให้แก่ช่อง 7HD อีกด้วย