News

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีลักษณะต้องห้าม

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

จากกรณีฝ่ายค้านยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบกับมาตรา 160 (6) ว่าด้วยการเป็นรัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (15) เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ ในฐานะบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ ที่ผู้ร้องให้เหตุผลว่าพล.อ.ประยุทธ์ เป็น หัวหน้า คสช.ในตอนนั้น เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญอ่านวินิจฉัยแล้วว่า ตำแหน่งหัวหน้า คสช. มาจากการยึดอำนาจการปกครองประเทศ การแต่งตั้งหัวหน้า คสช. เป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจและเป็นการใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ อีกทั้งไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยงานใดและมีอำนาจหน้าที่เป็นการเฉพาะชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นตำแหน่ง หัวหน้า คสช. จึงไม่มีสถานะตำแหน่งหน้าที่หรือลักษณะงานทำนองเดียวกับหน่วยงานอื่นและไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ด้วยเหตุนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ผู้ถูกร้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (15) ของรัฐธรรมนูญ ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว