องคมนตรี ไปติดตามการแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 20:07 น.

Views

ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 สถานีวิจัยของโครงการหลวง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2524 เพื่อศึกษาวิจัยพันธุ์พืชเขตหนาวที่สำคัญ และยังมีการดำเนินงานด้านการประมงบนพื้นที่สูง เพาะเลี้ยงปลาเทร้าต์ ปลาสเตอร์เจี้ยน สำเร็จจนสามารถผลิตคาร์เวียคุณภาพ ทั้งเรดคาร์เวีย และแบลคคาร์เวีย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมอาชีพแก่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและปกาเกอะญอ จำนวน 11 หมู่บ้าน ปัจจุบันได้บูรณาการการดำเนินการจัดระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลรักษาธรรมชาติ

ส่วนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เป็นศูนย์ที่ดำเนินงานหลักด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 218 คน ใน 4 หมู่บ้าน มีรายได้จากพืชผลเกษตรเขตหนาวโดยเฉพาะพืชผัก ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ทดแทนอาชีพเดิม คือการปลูกพืชเสพติด ปัจจุบันบางพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่รองรับการท่องเที่ยว โดยบูรณาการการทำงานเพื่อให้มีการใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง โดยการประชุมติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการหลวง เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ขัดต่อกฎหมาย

Tag : พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการหลวงหนองหอย