องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 20:08 น.

Views

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และคณะ ไปติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ "โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวระเหว ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี 2526 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนทางเข้าหัวงาน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนให้กับสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชี ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบลำน้ำพองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝน 45,000 ไร่ ช่วงฤดูแล้ง 30,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการประมงน้ำจืด รวมถึงบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างฯ

ส่วน "โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" อำเภอหนองบัวแดง เกิดจากแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่ราบเชิงภูเขียว ตั้งแต่ปี 2526 ปี 2536 และปี 2540 จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่าพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จึงพิจารณาตำแหน่งการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใหม่ บริเวณตอนล่างของลำสะพุงนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อลดผลกระทบการใช้พื้นที่ป่า กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2567 โดยในปีนี้ เป็นงานเตรียมความพร้อมโครงการฯ เมื่อแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน 40,000 ไร่ และฤดูแล้ง 8,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัย และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำด้วย

Tag : องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชัยภูมิ