หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, การเคหะแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุได้ 99 ปี พร้อมเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

Tag : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์ สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์