News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องเรียนสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร ตอนที่ 1

1 ในสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร เปิดใจกับคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ถึงสาเหตุที่ยึดอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคนม และปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จนทำให้สมาชิกต้องรวมกลุ่มเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบความโปร่งใส

ศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรมีรายได้ เด็กและประชาชนได้ดื่มนม เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตัวแทนสมาชิกเห็นว่า หากการบริหารงานมีความโปร่งใส สหกรณ์จะได้รับการพัฒนามากกว่านี้ เพราะปัจจุบันปริมาณน้ำนมดิบที่สหกรณ์ส่งให้ศูนย์รวมน้ำนม ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ด้านประธานกรรมการสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร คนปัจจุบัน ชี้แจงพร้อมตั้งข้อสังเกต สาเหตุของการร้องเรียนมาจากเรื่องส่วนตัวของสมาชิกรายหนึ่ง

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องร้องเรียน ขยายผลกันต่อในวันพรุ่งนี้…


FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7