News

100 ข่าว เล่าเรื่อง ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ได้ผล 17 ชนิด

100 ข่าวเเล่าเรื่องวันนี้ จะพาไปรู้จักกับ ลุงไสว ศรียา เจ้าของสวนศรียา อ.เมือง จ.นครนายก สุดยอดเกษตรกร ที่ใช้วิธีปลูกต้นไม้ 1 ต้น แต่ได้ผลถึง 17 ชนิด จนต่างชาติต้องบินมาดู จะเป็นอย่างไรไปชม