News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องเรียนสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร ตอนที่ 2

ศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรมี รายได้ เด็กและประชาชนได้ดื่มนม เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ในปี 2533 ปัจจุบันมีรายได้จากการขายน้ำนมดิบและรับ จ้างขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ หรือ สายขนส่งนมโรงเรียน โดยปริมาณน้ำนมดิบที่สหกรณ์โคนมภูพานสกลนครส่งให้ศูนย์รวมนมในแต่ละวัน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

นอกจากข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสที่ผู้บริหารสหกรณ์ฯ ได้ชี้แจงคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ไปแล้วเมื่อวานนี้นั้น ตัวแทนสมาชิกที่ได้รับผลกระทบยังตั้งข้อสังเกต การบริหารงานที่ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง

ขยายผลหาข้อเท็จจริงจากสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล

กรณีนี้ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ส่งข้อมูลร้องเรียนให้คอลัมน์หมายเลข 7 ช่วยลงพื้นที่ขยายผล พร้อมยืนยัน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากเรื่องส่วนตัว หลังรับฟังข้อมูลรอบด้าน…


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7