องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อำเภอท่าศาลา หรือเดิมคือโรงเรียนประชาบาลท่าศาลา 3 ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 944 คน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 อำเภอเมือง หรือเดิมคือ โรงเรียนบ้านบ่อพูด ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 92 คน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลม ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง โดยทั้ง 3 โรงเรียนเคยได้รับความเสียหายจากมหาวาตภัย พายุโซนร้อนแฮเรียต เมื่อปี 2505 จากความเดือดร้อนในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จากนั้นมีการปรับปรุงพัฒนามาเป็นระยะ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม นำวิชาการมุ่งมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่อาชีพอย่างยั่งยืน รวมถึงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน

Tag : องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ นครศรีธรรมราช