ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยราชการ และสถาบันการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, สำนักงานจังหวัดระนอง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พลเอก เปรม เป็นบุคคลสำคัญของแผ่นดิน ปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย ซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดชีวิตได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญา เพื่อถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท และรับใช้ประเทศชาติจนวาระสุดท้าย โดยถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุได้ 99 ปี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด