News

ประกาศยกระดับ อุบลฯ"เป็นภัยพิบัติระดับ 3

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประกาศ ยกระดับ การจัดการสาธารณภัย เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ คือระดับ 2 เป็นระดับ 3 ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2558

เนื่องจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ตรวจสอบแนวโน้มสถานการณ์ ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่า จากอิทธิพลของร่องมรสุมอาจส่งผลให้เกิดประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานซึ่งเห็นว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลมีระดับลดลงแต่ยังคงล้นตลิ่งสอดคล้องกับความเห็นเชิงพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง และสถานการณ์ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง

ดังนั้นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงประกาศ ยกระดับ ดังกล่าว  โดยให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนอำนวยการประสานงานประเมินสถานการณ์ติดตามเฝ้าระวังวิเคราะห์สถานการณ์รายงานเสนอความคิดเห็น ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณาสั่งการเชิงนโยบาย จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าขึ้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัยเขต 13 อุบลราชธานีโดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กำกับควบคุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี  ยโสธร ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมส่วนราชการต่างๆร่วมบูรณาการช่วยเหลือประชาชน 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จัดตั้งส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินตามที่ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเห็นสมควรและให้ประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประอสบภัย โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งเอกชน และจิตอาสาเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆโดยเร็วและเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลาย จะเร่งสำรวจความเสียหายในด้านต่างๆ เพื่อทำการฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานน้อมนำพระราชกระแสดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องการคิดปรับแผนแนวทางแผนเผชิญเหตุทั้งในภาพรวมและเฉพาะเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนรวบรวมความเสียหาย ประมาณการต่อยอดเตรียมการสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเพื่อลดผลกระทบบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ