News

ดีเดย์ เปิดโครงการ กดปุ่มแก้จน ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเร่งด่วน

วันนี้ (21 ก.ย. 62) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นประธานเปิดโครงการ "แก้จน" ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ของรัฐบาล ที่เข้ามาช่วยฟื้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเร่งด่วน โดยประชาชนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน เช่น หากขาดที่ดินทำกิน ทางกรมธนารักษ์จะจัดที่ราชพัสดุให้เช่า, หากขาดความรู้เรื่องการเงิน เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังก็จะเข้าไปให้ความรู้ หรือหากเป็นชุมชนที่มีปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการพัฒนาการผลิต ให้สินค้ามีความน่าสนใจ และส่งออกขายทั่วประเทศ หรือส่งออกไปต่างประเทศได้ ขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาช่วยโพรโมต พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วย ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการแบบระยะยาว เพื่อพลิกฟื้นให้คนไทยหลุดพ้นข้ามเส้นความยากจนไปให้ได้

ด้าน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า พร้อมให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินให้กับเศรษฐกิจฐานราก และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินระดับชุมชน รวมถึงการเข้าไปสนับสนุนให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อไปต่อยอดในการปล่อยสินเชื่อให้คนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้ให้การช่วยเหลือโครงการกองทุนหมู่บ้านไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะการพักหนี้ แต่โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากครั้งนี้จะทำระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งจะต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย