News

จ่ายเงินเยียวยานาปีประสบภัยแล้ง - น้ำท่วม 2 หมื่นล้าน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ระบุว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจโดยรวม จึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส. โดยเฉพาะโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/2563 โดยมอบเงินช่วยเหลือค่าต้นทุนการผลิตในอัตราไร่ละ 500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ไร่ วงเงิน 25,000 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้วกว่า 1.7 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน10,976 ล้านบาท คิดเป็นนร้อยละ 40 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เหลือจะทยอยดำเนินการตามลำดับ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โดย ธ.ก.ส.ได้รับรายชื่อเกษตรกรที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงเกษตรแล้วมีประมาณ 2 ล้านราย และ ธ.ก.ส.จะทยอยโอนเงินช่วยค่าปลูกข้าวเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใน 3 วันทำการ

ทั้งนี้ มีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ 4.31 ล้านครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและน้ำท่วมที่ส่งผลให้เกษตรกรมีภาระต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้น และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

ส่วนภาระหนี้สินของเกษตรกรที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. ให้มีมาตรการขยายเวลาการชำระหนี้ และพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นในครอบครัว เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ใน 6 เดือนแรก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง