สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และนิวเคลียร์ประยุกต์ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ณ เมืองไซเบอรส์ดอร์ฟ สาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และนิวเคลียร์ประยุกต์ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ณ เมืองไซเบอรส์ดอร์ฟ สาธารณรัฐออสเตรีย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ออสเตรีย