พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 20:08 น.

Views

วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 ตำบลสายพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเชิญอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียน ด้วย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี ก่อตั้งเมื่อปี 2518 ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี เพื่อรับเด็กชาวไทยภูเขา และเด็กพื้นที่ราบที่ยากจน เข้าเรียนแบบอยู่ประจำ และปี 2556 มูลนิธิฯ ได้รับโรงเรียนฯ ไว้ในอุปถัมภ์ พร้อมเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปัจจุบัน เปิดรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท จากจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และสมุทรสงคราม เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 581 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนฯ ได้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน และลงนามความร่วมมือการจัดการทำค่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

Tag : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี