News

นายกฯกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์ก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 21- 27 กันยายนนี้ ในโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะประธานอาเซียนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน, การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งนี้ นอกจาก พลเอกประยุทธ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนแล้ว ยังมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเดินทางไปด้วย เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือ การผลักดันความพยายามในระดับพหุภาคี เพื่อการขจัดความยากจน การศึกษาอย่างมีคุณภาพ การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วม

วาระการประชุมระดับสูงที่สำคัญคือ

1 การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals Summit – SDGs Summit) ซึ่งเป็นการประชุมในระดับผู้นำเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ผู้นำประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ได้รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 (Sustainable Development Goals - SDGs) เมื่อปี 2015 เพื่อประเมินผลและเร่งอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ทั้งนี้เป็นวาระที่ไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรอบของอาเซียน

2 การประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage – UHC) โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ณ นครนิวยอร์กเป็นผู้ประสานงานร่วมในการยกร่างปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้นำจะร่วมรับรองในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการให้ประเทศต่าง ๆ มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้ ไทยมีบทบาทนำในเรื่องนี้มาโดยตลอด

3 การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Summit) เพื่อผู้นำร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไทยจะกล่าวในวาระนี้ในนามของอาเซียนด้วย

นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งจะกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในนามประเทศไทย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบหารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหประชาชาติ ประธานสมัชชาสหประชาชาติ และผู้นำประเทศต่าง ๆ ในระหว่างการประชุม

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีภารกิจสำคัญ อาทิ การพบปะชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์ก การกล่าวปาฐกถาตามคำเชิญของ Asia Society และสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US - ASEAN Business Council) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคเอกชนที่เป็นนักธุรกิจชั้นนำของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศสมาชิกปัจจุบันของสหประชาชาติ โดยเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 1946 และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ทั้งในด้านการรักษาสันติภาพ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนามาโดยตลอด