ห้องข่าววาไรตี้

สหกรณ์ปล่อยเงินกู้ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม 20 จังหวัด

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงินกว่า 576 ล้านบาท จัดสรรให้สหกรณ์กู้แห่งละไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ให้นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพให้กับสมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ประสบอุทกภัย 20 จังหวัด โดยให้สหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้ต่อ รายละไม่เกิน 20,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี

สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำเงินกู้ไปใช้ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร และพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งต้องอยู่ในเขตประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดจากกรณีอุทกภัย

ทั้งนี้ มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 20 จังหวัด เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 316 แห่ง และสมาชิกกว่า 84,700 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1.07 ล้านไร่

นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ยังได้ขยายเวลาชำระหนี้ ให้สหกรณ์ที่มีหนี้เงินกู้กับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้สหกรณ์ขาดรายได้ โดยขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอย่างน้อย 1 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง