ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562

เวลา 16.07 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 ในการนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้ง องค์กรและผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
              
งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน" ตามที่ประเทศภาคีสมาชิกองค์การอนามัยโลก องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น "วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก" เพื่อให้สมาชิกทุกประเทศ สร้างความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของโรคแก่ประชาชน ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป โดยประเทศไทยในฐานะสมาชิกฯ ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ทรงเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นรองประธานฯ มีเป้าประสงค์ คือ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานใน 8 ยุทธศาสตร์หลัก อาทิ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์, การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์, การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน, การป้องกันตนเองทั้งก่อนและหลังถูกกัดในทุกชุมชน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ
             
ภายในงานฯ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, การเสวนาเลี้ยงใส่ใจและรับผิดชอบ, กิจกรรมรักน้องหมาต้องพาเดินได้ ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสุนัข รวมทั้งบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด