News

7พรรคฝ่ายค้านลุยแก้รัฐธรรมนูญต่อ

การประชุมคณะทำงาน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนในวันนี้ ที่ประชุมมีการสรุปผลการลงพื้นที่จากการจัดสัมมนาและรณรงค์ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ภาคที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางในการเดินหน้าเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากขึ้น โดย 7 พรรคฝ่ายค้าน เตรียมปรับรูปแบบในลงพื้นที่ใหม่เพื่อให้เข้าถึงประชาชน และสร้างการรับรู้ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้มากขึ้น โดยจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานจากเวทีสัมมนาเป็นการจัดเวทีปราศรัยในจังหวัดสำคัญทั่วทุกภาค และจะมีแกนนำคนสำคัญของแต่ละพรรคการเมือง เข้าร่วมพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือกันถึงแนวทางการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อม สส.ที่อาจมีขึ้นในอนาคต ซึ่งแต่ละพรรคยืนยันให้อิสระในการพิจารณาส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง และจะหารือกันเป็นระยะเมื่อมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งที่ชัดเจน