News

เพื่อนร่วมรุ่น นรต.36 และตำรวจเกือบพันนายแห่ร่วมโครงการ เออร์ลี่ รีไทร์

พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 552/2562 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ โดยในคำสั่งมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยมีข้าราชการตำรวจซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (งบประมาณ พ.ศ.2563)

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 480/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จึงอนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าวลาออกจากราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 20 (งบประมาณ พ.ศ.2563) แนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 552/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 933 นาย มีตั้งแต่ระดับดาบตำรวจ (ด.ต.) ไปจนถึงพลตำรวจตรี (พล.ต.ต.)

เป็นตำรวจระดับผู้บังคับการ 5 รายประกอบด้วย พล.ต.ต.ณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์ ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.(นรต.36 รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ), พล.ต.ต.สุจินต์ มีกะจิตต์ ผบก.กต.10 จต., พล.ต.ต.ชยพจน์ หาสุณหะ ผบก.ขส.บช.ปส., พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.สสน.บช.ตชด., พล.ต.ต.สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล อาจารย์(สบ.6) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง