News

กร ทัพพะรังสี ชี้แจงยังไม่ล้มละลาย

วันนี้ นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแก่นายกร ทัพพะรังสี ว่ากรณีดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อให้เจ้าหนี้ลูกหนี้เคลียร์กันภายในเวลา 90 วัน ถ้าเคลียร์กันได้ก็จบ และศาลจะถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป นายกร ระบุด้วยว่ายังไม่ใช่การสั่งให้ล้มละลาย อย่างไรก็ตาม นายกร ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด แต่ยังมั่นใจว่าจะสามารถเคลียร์หนี้ได้ และทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม

โดยเมื่อวานนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นายกร ทัพพะรังสี หลังศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งเมื่อ 11 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา วันที่ 2 ต.ค. 2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยมีเนื้อหาว่าด้วยนายธงชัย ลํ่าซํา โจทก์ ได้ยื่นฟ้องนายกร ทัพพะรังสี เป็นจำเลย ต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลมีคําสั่งลงวันที่ 11 ก.ย. 2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์นายกรเด็ดขาดตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว ดังนั้นนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตาม มาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สำหรับนายกร ทัพพะรังสี เป็นอดีตนักการเมืองชื่อดัง เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายสมัย และยังเป็นผู้ก่อตั้งพรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนา อีกทั้งยังได้รับเลือกเป็น ส.ส.นครราชสีมาติดต่อกันหลายสมัย ตั้งแต่ปี 2526-2544 โดยในช่วงปี 2548 นายกร ได้ลาออกจากพรรคชาติพัฒนาและไปเข้าร่วมกับพรรคไทยรักไทย ต่อมาปี 2549 รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ประกาศยุบสภา นายกรจึงยุติบทบาททางการเมืองไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง