News

มติิกกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดสถานะนายนวัธ

วันนี้ ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการพิจารณาความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส. สิ้นสุดลง กรณีนายนวัธ เตาะเจริญสุข สส.เขต 7 จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล โดยที่ยังไม่ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรได้มีการดำเนินการตามมาตรา 82 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ได้มีอำนาจวินิจฉัยการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพ สส.

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรการการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมาก มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของ สส. สิ้นสุดลง ตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่านายนวัธ เตาะเจริญสุข สส.เขต 7 จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย มีเหตุให้สมาชิกภาพของ สส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6)