News

ACTออกแถลงการณ์จี้รัฐยกเลิกใช้3สารพิษ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย ) หรือ ACT ออกแถลงการณ์เรื่องยกเลิกการใช้ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ระบุว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ขอสนับสนุนให้รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเห็นควรให้ยกเลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรงทั้ง 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐบาลมิได้เพิกเฉยต่อชีวิตและสุขภาพของคนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอเสนอแนวทางให้ดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อความโปร่งใสและมิให้เกิดข้อกังวลใจของทุกฝ่าย 3 ข้อ ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาลได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจได้รับความเดือดร้อน หากยกเลิกการใช้ สารเคมีดังกล่าว

2. ขอให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องประกาศนโยบายในประเด็นนี้อย่างชัดเจน ให้ประชาชนและผู้แทนของกระทรวงที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้รับทราบตรงกัน

3. ในการลงมติครั้งนี้ของ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ควรกระทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ และในกรณีที่กรรมการท่านใดเห็นควรให้มีการใช้สารพิษเหล่านี้ต่อไป ก็ให้กรรมการผู้นั้นแสดงเหตุผลให้สังคมทราบ เพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนอย่างรุนแรง จึงเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทุกคนจะได้รับรู้ความจริงที่เกิดขึ้น