สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

23 ตุลาคมนี้! เลือกตั้งซ่อม เขต 5 จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้ง และลดปัญหาความขัดแย้งของผู้สมัคร และภายในงาน มีผู้สมัครเข้าร่วมรับฟัง โดยขอความร่วมมือผู้สมัคร ต่อสู้กันในสนามเลือกตั้ง อย่างขาวสะอาด Fโปร่งใสเป็นไปอย่างเสมอภาค  เป็นมิตร เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือก พร้อมแจงเหตุที่จัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 23 ตุลาคม ว่า เป็นไปตามปฏิทินกำหนดกรอบเวลาการเลือกตั้งภายใน 45 วัน และ ตามกฎหมาย กกต. พร้อมกันนี้จะเร่งซักซ้อมความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ต้องตรวจสอบรายชื่อของตัวเองเพื่อความถูกต้อง 

สำหรับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมาจะต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ในเขตการเลือกตั้ง หากไม่สะดวกจะต้องแจ้งเหตุเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 5,000 คน

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มคลี่คลายในหลายจังหวัด กองทัพบก ให้การช่วยเหลือในภาพรวมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี ที่เหลือ37ศูนย์ ที่คาดว่า จะมีการปิดศูนย์ในสัปดาห์หน้า และฟื้นฟูสถานที่ต่างๆหลังน้ำลด อาทิ ช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของจากศูนย์พักพิงต่างๆกลับเข้าบ้าน ทำความสะอาดสถานที่ ปรับสุขาภิบาลขั้นต้น จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาให้คำแนะนำ ,ทหารชุดช่างเข้าช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนในขั้นต้นและจัดชุดเคลื่อนที่ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร พร้อมปรับขอบถนนในเส้นทางที่น้ำลดให้สามารถใช้สัญจรได้สะดวก 
           
ส่วนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ทหารช่างได้ทำการขุดตะกอนทรายออกจากที่นาของราษฎร กว่า 400ไร่ไปแล้วกว่า ร้อยละ 20