News

กระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดจัดพิธีน้อมรำลึกวันสวรรคต ร.9

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดพิธีและกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับส่วนกลาง และเพื่อให้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีน้อมรำลึก และกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลของทุกจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

เวลา 07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสม
เวลา 08:00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
เวลา 19:00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน