ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.15 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมสมเด็จย่า ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 โอกาสนี้ พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ฮาร์เวิร์ด กรับส์ นักเคมีชาวสหรัฐอเมริกา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย และพระราชทานโล่รางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์อาวุโส นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักเทคโนโลยีดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 รวมทั้งนักเรียนชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561 รวม 20 ราย โดยการประชุมฯ ในปีนี้ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นจนถึงวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ภายใต้หัวข้อ "ต้นกล้านวัตกรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย

ในการนี้ ทรงฟังบรรยาย เรื่อง "การออกแบบ และการประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโอเลฟิน เมตาธีซิส แบบคัดเลือก" โดย ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ฮาร์เวิร์ด กรับส์ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2548 และเรื่อง "เทคโนโลยีการจัดการเก็บพลังงานเคมีไฟฟ้า : ปัจจุบันและอนาคต" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี สว่างพฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงงานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ "Waste to wealth" ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการลดขยะจากชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การสกัดน้ำมันจากเมล็ดเสาวรส และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส, ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดเปลือกกาแฟ รวมทั้งนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา ที่จัดตั้งเมื่อปี 2555 เพื่อวิจัยทางด้านเชื้อรา การศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อเห็ดรา เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ ตลอดจนเพื่อเป็นคลังจุลินทรีย์ทางด้านเชื้อเห็ดราในระดับภูมิภาคเอเชีย

เวลา 16.05 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ ในโอกาส 100 ปี คล้ายวันพระราชสมภพ ในปีพุทธศักราช 2543 เป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด ให้เกียรติยศยืนยงและขจรขจายไปยังนานาชาติ ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ หรือการผดุงครรภ์ จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีละ 1 รางวัล สำหรับปี 2562 มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขทั่วโลก เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ 30 คน จาก 29 ประเทศ ซึ่งผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว จากสาธารณรัฐบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ จุนโกะ คอนโด จากญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว อายุ 92 ปี ได้รับยกย่องให้เป็นมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล และเป็นสัญลักษณ์ของการพยาบาลสมัยใหม่ ทั้งในบอตสวานาและภูมิภาคแอฟริกาใต้ เห็นว่าหนทางที่จะปรับปรุงคุณภาพการบริการสุขภาพของประเทศ ต้องพัฒนาสถานภาพและคุณภาพของกำลังคนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะพยาบาล ต้องได้รับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดี จึงได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาอบรมกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติเป็นครั้งแรกในบอตสวานา, ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานา ต่อมาเปลี่ยนเป็นสหภาพพยาบาลแห่งบอตสวานา เป็นการเสริมสร้างพลังของสตรีและยกระดับสถานภาพของวิชาชีพการพยาบาล ตลอดจนช่วยก่อตั้งองค์กรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ส่วน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จุนโกะ คอนโด อายุ 88 ปี เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และความทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์สมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น อียิปต์ และประเทศในทวีปแอฟริกา มีความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันทางวิชาการอย่างเข้มแข็ง เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น จนสามารถผลักดันการเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้สำเร็จ ความทุ่มเทและผลงานการพัฒนาการศึกษาทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทำให้เกิดความก้าวหน้าและคุณภาพการให้บริการ ส่งผลให้มารดา เด็ก และประชาชนมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ได้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด