บริษัท และชมรม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตีฟรี จำกัด, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์, ชมรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลยิอองดอนเนอร์ สาขาประเทศไทย, ชมรมรักษ์พ่อหลวง, ชมรมศรีราชารักชาติ และชมรมคนด้ามขวานและเพื่อนปทุมธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

Tag : สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์