ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงข่าวเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563

ที่อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงข่าวเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 ซึ่งเกิดจากพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะยกระดับระบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยสู่สากล โดยทรงเป็นประธานในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 7 ปี 2 ปริญญา คือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และปริญญา IBSC มหาวิทยาลัยยูซีแอล ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ และแพทยสภา มีการบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก และมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงพยาบาลร่วมสอน โดยจะเปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด