เจาะประเด็นข่าวค่ำ

คุณแม่เฮ! ประเดิมรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูทารกแรกเกิด วันแรกรับ 600 บาท

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวานนี้ (9 ตุลาคม) รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยถึงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่า วันนี้ (10 ตุลาคม) ผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จะสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้แล้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อธิบายว่า การขยายหลักเกณฑ์ของโครงการ ได้แก่ ขยายเวลาการรับจากเดิมถึงอายุ 3 ขวบ เพิ่มเป็น 6 ขวบ ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มคุณสมบัติเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนจากเดิมไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้ และขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กให้ยื่นขอรับสิทธิ ไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดา และสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เด็กอาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ขณะที่ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีฯ ระบุเพิ่มเติมว่า วันนี้ (10 ตุลาคม) เป็นการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ ตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณีจำนวน 561,086 คน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,674 ล้านบาท

การจ่ายเงินในรอบเดือนตุลาคมนี้ ยังมีผู้ไม่ได้รับเงินจำนวนหนึ่ง เนื่องจากต้องมาให้ข้อมูลสถานะของครัวเรือนเพิ่มเติม ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูล เช่น วัน เดือน ปีเกิดไม่ถูกต้อง เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ดังนั้นต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไขให้ถูกต้อง ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน

ด้านเฟซบุ๊กส่วนตัวของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โพสต์ไขข้อข้องใจหลายประเด็นสำหรับโครงการนี้

เช่น เด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ที่จะได้รับเงิน 600 บาท คือเด็กที่เกิดหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถ้าเกิดก่อนไม่ได้รับ และต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้น รวมถึงต้องลงทะเบียนก่อนวันที่ 25 กันยายน 2562 จึงจะได้รับเงินในรอบนี้

และสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ อบต. เทศบาล สำนักงานเขต (ในกรุงเทพฯ) ตามที่อาศัยอยู่ ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้าน ใช้บัญชีธนาคารรัฐบาล 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือสายด่วน พม.โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง