ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันแรก

เวลา 16.04 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันแรก โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัย ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถในด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ทรงมุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งยังจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน, พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561 รวม 5 คน แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 2,767 คน 
              
โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า "บัณฑิตทั้งหลายได้เล่าเรียนด้วยความอุตสาหะพากเพียร จนสำเร็จการศึกษาทั่วกันแล้ว แต่ละคนย่อมมีความมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จในอาชีพการงานต่อไป การที่จะทำให้ได้ตามความมุ่งหมายดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชำนาญ ทั้งความรู้ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมา และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ความรู้ทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่บุคคลจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลมีความคิดกว้างขวางและทันสมัย สามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันกับวิทยาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนแม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็ควรจะต้องตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีงาม และตั้งใจขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้มีเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพสำหรับสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่สังคม และแก่ประเทศชาติได้สมดังที่มุ่งหวังตั้งใจ"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด