สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 4

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : เอเชียใต้ศึกษา และวิชาประวัติศาสตร์ไทย ไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สาธารณรัฐสิงคโปร์ สิงคโปร์