สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 22.30 น. วานนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เที่ยวบินพิเศษที่ อาร์ทีเอเอฟ 201 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการ กองทัพอากาศดอนเมือง โดยมีรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันต่อไป

เวลา 13.25 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน ซึ่งในฤดูนาปี ปี 2562 ได้ดำเนินงานผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ การปลูกข้าวพันธุ์ กข.79 รวมถึงการปลูกพืชไร่และพืชผักบนคันนา ที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.43 จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 1,400 กิโลกรัม แล้วส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก 9 ราย รวมพื้นที่ปลูก 93 ไร่ หลังเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเฉลี่ย 520 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 48,360 กิโลกรัม ซึ่งได้กระจายพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เพื่อทำการเพาะปลูกในฤดูต่อไป นอกจากนี้ ได้นำผลผลิตที่เหลือมาแปรรูปเป็นข้าวสาร และจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมความรู้แก่นักเรียนนายร้อย ได้แก่ โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ดำเนินงานผ่าน 4 กิจกรรม ได้แก่ การทำนาอินทรีย์ การขยายพันธุ์พืช การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ ตามพระราชดำริ ซึ่งต้นทุเรียนและมะม่วงเบา เจริญเติบโตตามลำดับ สำหรับพืชและไม้ผลชนิดอื่นสามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว

ในการนี้ ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข.79 ในกระถาง ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรฯ เนื่องจากปีนี้ฝนตกบ่อย แสงไม่เพียงพอ ข้าวในแปลงจึงสุกช้ากว่ากำหนด ซึ่งข้าวดังกล่าวปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปัจจุบัน มีอายุ 118 วัน คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ จากนั้น พระราชทานรวงข้าวแก่เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทอดพระเนตรการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง แล้วทรงปล่อยพันธุ์ปลา 9 สายพันธุ์ แล้วทรงเก็บผลผลิตบนคันนา โดยในปีนี้ได้ผลผลิตข้าวโพด 300 ฝัก และพืชผัก 313 กิโลกรัม

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ ศูนย์สาธิตการเกษตร