ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่ 2

เวลา 16.09 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่ 2 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,966 คน

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความภาคภูมิใจ และมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่มีบทบาทต่อสังคมไทยและสังคมโลก ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ทั้งยังมุ่งเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นคนเก่งคนดี เพื่อให้มีคุณลักษณะถึงพร้อมซึ่งความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก เสริมสร้างพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการทำงานสู่เป้าหมายภายใต้บริบทของความสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า "เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ความมุ่งหวังของบัณฑิตที่จะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาตินั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ด้วยความรู้ ทั้งความรู้ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมา และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ บัณฑิตจึงควรตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้นอยู่เสมอ ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ ก็คือคุณธรรมความสุจริต คนเราไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใด หากขาดคุณธรรม ความสุจริตคอยกำกับประคับประคองแล้ว ก็ยากที่จะนำความรู้ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนได้ บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่และขวนขวายแสวงหาเพิ่มเติม ด้วยความพากเพียรอยู่เสมอนั้น จะได้เป็นปัจจัยที่ยังประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด