สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรมของชาวเอเชียใต้ที่อพยพมาอยู่ในสิงคโปร์

วันที่ 12 ต.ค. 2562 เวลา 20:12 น.

Views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรมของชาวเอเชียใต้ที่อพยพมาอยู่ในประเทศสิงคโปร์ การประสมประสานกันระหว่างชนชาติต่าง ๆ และการสร้างความเป็นชาติของสิงคโปร์

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรมของชาวเอเชียใต้